دوازدهمین نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته بندی

زمان بازدید:4 لغایت 7 آذر ماه 1403، ساعت 16 الی  21

آدرس: مرکز نمایشــگاه های بین المللی مشهد